مقاله (اولین همایش معماری دستکند- کرمان اردی بهشت ۹۱)

 بررسی شاخصه های پایداری در معماری دستکند با هدف به کارگیری به عنوانالگوی زیر سطحی شهرسازی استراتژیک 

سید بابک سید فریزنی1
1کارشناس معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
معماری پایدار که این روزها بیش از پیش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه است، در جوامعی تاریخی مانند ایران به نسبت جوامع نوپا دارای پیشینه طولانی تری است. تقلید کورکورانه و سطحی از مدل های توسعه در جهان غرب به عنوان یکی از معضلات امروز معماری ایران مطرح بوده، لذا توجه به معماری بومی با ارزشی که پیشینیان ما از خود به جای گذاشته اند یکی از راه کارهای برون رفت از این معضل است.
معماری دستکند در ابعاد وسیع و گوناگون خود، چاره اندیشی هوشمندانه نیاکان ما برای استفاده بیشتر از مواهب طبیعی در مقابله با مشکلات و ناهنجاری های اقلیمی – محیطی است. از بهره برداری و مدیریت منابع آب در قالب معماری دستکند به عنوان قنات تا سکونت گاه هایی در اعماق زمین یا در دل کوه، همگی تجاربی است که شناخت آنها زمینه ارزشمندی برای توسعه پایدار معماری و شهرسازی ایجاد می کند.
در این تحقیق ضمن تحلیل تجارب با ارزش معماری دستکند - به مثابه ی معماری پایدار- راه کارهایی تحت عنوان الگوی زیر سطحی برای شهرسازی استراتژیک ارائه شده است.
واژه های کلیدی: معماری دستکند، شهرسازی استراتژیک، معماری پایدار، معماری زیر سطحی، معماری ایران
Studying sustainable characteristics of troglodyte architecture to utilize as a pattern in strategic subsurface urbanism
Seyed Babak Seyed Farizani1, 
1.BA.Azad university of kerman, colleague of art and architecture - babakfarizani@yahoo.com

Abstract
Sustainable architecture which is an issue of high importance to developing countries has been antedated over the years in historical civilizations such as Iran. Incidentally, imprecise derivative from western development modules is likely to be one of the issues in Iran. Therefore, appreciating valuable Iranian architecture is an approach to surmount the dilemmas
Troglodyte architecture represents an intelligent remedy of our ancestors in taking advantage of our natural resources and dealing with environmental challenges. Understanding the different perspectives of troglodyte architecture such as water resource management and settlements deep in the ground or in the mountains, provides a valuable context for sustainable architecture and urbanism
This paper tries to study and analyze the valuable experiences of troglodyte architecture as a sustainable architecture, whilst proposes a pattern in strategic subsurface urbanism
Keywords: troglodyte architecture, sustainable architecture, Iranian architecture, strategic urbanism
 
 
 
 
/ 0 نظر / 16 بازدید